شرایط عضویت

 

کلیه اشخاص حقیقی ( کارفرمایان) یا حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت این انجمن صنفی در آیند:

1-تابعیت ایران

2-شاغل در حرفه یا صنعت انواع آسانسور و پله های برقی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارائه مدارک شناسایی معتبر شامل پروانه بهره برداری, پروانه کارگاهی مرتبط, شرکتهای فنی مهندسی که فعالیت آنها فقط آسانسور و پله برقی در اساسنامه قید شده است.

3نفر از اعضای انجمن فعالیت افراد حقیقی یا حقوقی را در زمینه آسانسور و پله برقی تأئید و تعهد نماید.

3-قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی

4- پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب