کمیته ارزشیابی

کمیته ارزشیابی :

 

1-تایید صلاحیت اعضای متقاضی ورود به انجمن

2-تایید صلاحیت کاندیدای مختلف جهت سمت هیئت مدیره ، بازرس و دبیر

3-بررسی بدهکاری اعضاء و تلاش در جهت دریافت مطالبات