کمیته حل اختلاف

کمیته حل اختلاف :

 

 

 

1-رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی و اعضای انجمن به عهده حل اختلاف و امور حقوقی می باشد .

 

2-اتخاذ تصمیمات تنبیهی و سلسله مراتبی جهت ایجاد بازدارندگی در بین متخلفان

 

3-تعیین و پیشنهاد سلسله مراتب تنبیهات و تشویقات و تصویب آن در جلسه هیئت مدیره

 

4-تشکیل جلسه نوبه ای و روتین جهت بررسی شکایات احتمالی و پیشگیری از وقوع تخلف

 

5-مشخص نمودن صندوق پستی خاصی و درج در سایت جهت ارسال شکایات مردمی

 

6-ایجاد و اعلام خط تلفن شکایات

 

7-پرونده سازی و تهیه گزارش در خصوص شکایات ارجاع شده به انجمن

 

8-ارسال پرونده های مختلف به مراجع قانونی ذیصلاح