کمیته فنی

کمیته فنی :

 

1-کارشناسی موارد فنی موردنیاز جهت مشاوره به هیئت مدیره

2-کمک و انتقال دانش فنی به کمیته آموزش و مشاوره

3-تدوین دستورالعمل های مورد نیاز فنی شرکت های عضو

4-تعیین اصالت و کیفیت قطعات موجود بازار و مشاوره به اعضاء